Magma Geopark

Previous projects NO

Jakten på lokal mat, Regionalt Forskningsfond Vestlandet, Regionalt Forskningsfond Vestlandet


Prosjektets mål var å forbedre forståelsen og kunnskapen vihar på lokal mat og lokale bidragsytere, både privat og offentlig. Det varønskelig å samle en oversikt over eksisterende tilbud og hvilke tiltak somkunne gjennomføres for å tilrettelegge for produksjon av lokal mat. I samarbeidmed Universitetet i Stavanger ble det gjennomført en analyse hvor Magma Geoparkkonkluderte med at det er et behov for og mangel på lokale matprodusenter. Detble gjennomført diskusjoner hvor tema som lokale matfestivaler, mattilbud, produsenterog utsalgssteder i Rogaland-regionen ble diskutert.

Posted on

01/01/2011