delta & lær

Bærekraftig Utvikling

Magma Geopark og FN sine bærekraftsmål

25. september 2015 vedtok medlemslandene i FN et sett med mål for å avslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle, som en del av en ny bærekraftig utviklingsagenda. Hvert bærekraftsmål har spesielle mål som skal oppnås i løpet av de neste 15 årene.

For at målene skal nås må alle gjøre sin del: stat og regjering, private bedrifter og hver enkelt av oss som lever på jorda.

Ønsker du å bli involvert? Du kan starte med å fortelle folk rundt deg om disse målene. Vi har også laget en liste med handlinger du kan velge å foreta for å bidra til en bærekraftig fremtid.

 Magma UNESCO Global Geopark arbeider spesielt mot disse målene:

   4  God utdanning

   5  Likestilling mellom kjønnene

   8  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  11 Bærekraftige byer og samfunn

  12 Ansvarlig forbruk og produksjon

  13 Stoppe klimaendringene

  17 Samarbeid for å nå målene

 

Magma UNESCO Global Geopark bidrar med følgende tiltak:

•  Redusere bruk av printede dokumenter på kontoret.

•  Drikke vann fra kranen på kontoret.

•  Promotere miljøvennlig transport til turister.

•  Promotere arven i Geoparken med nye og innovative teknologier.

•  Utvikle prosjekter som kan bidra til å forbedre læring i Geoparken.

•  Støtte tiltak som åpner for utdanning til alle.

•  Fremme velvære, og god psykisk og fysisk helse, gjennom å legge til rette for gratis fotturer og sykkelaktiviteter.

•  Promotere lokale produsenter og kortreiste produkter.

•  Utvikle praksisprogram for innvandrere og flyktninger.

•  Arbeide for å øke bevisstheten rundt lokale økosystem.

•  Ha fokus på respekt for miljøet rundt oss.

Magma Geopark AS er en Miljøfyrtårn-bedrift

Bærekraft er et av de nøkkelområdene i Magma Geopark sin virksomhet og derfor valgte vi å sette i gang prosessen med å sertifisere oss som en Miljøfyrtårn-bedrift. Det betyr at vi har gått gjennom rutinene våre i virksomheten og har tatt de nødvendige grep for å bli en mer bærekraftig, lønnsom og effektiv bedrift. Vi kan med stor glede meddele at Magma Geopark fikk Miljøfyrtårn-sertifisering!

I praksis betyr det at vi kommer til å være mer bevisste på hvordan vi velger samarbeidspartnere og leverandør, stille høyere krav til produktene vi velger og ikke minst revidere interne rutiner for mer effektiv drift. Dette skal være en kontinuerlig prosess, hvor vi kommer til å vurdere effektiviteten av rutinene våre periodisk og sørge for å ta i bruk miljøtips som er aktuelle for oss. 

Det er også verdt å nevne at Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål, som står sentralt i all virksomhet i Magma Geopark. 

Miljøfyrtårn-sertifisering gir konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategier og daglig drift.

Magma Geopark AS og bærekraftig matstrategi

Matproduksjon og bomullsoppdrett, biodrivstoff og andre ikke-matvarer fra jordbruk og skogbruk er de viktigste drivkreftene for miljøforringelse i utviklingsland. Halvparten av verdens tropiske skoger er utslettet, og vi mister fortsatt rundt 18 millioner hektar pr. år et område på størrelse med England og Wales.

Tap av biologisk mangfold foregår nå mange hundre ganger fortere enn det normal vil gjøre, og bestander av viktige arter har falt med rundt 60 prosent siden 1970. Stigende etterspørsel pr. innbygger etter kjøtt og meieriprodukter øker behovet for jordbruksarealer ytterligere, men etter hvert som verdens befolkning øker fra 7,6 milliarder til anslagsvis 11 milliarder innen slutten av dette århundret, er det lite rom for å utvide landbruket ytterligere uten å undergrave kritiske miljø- og klimamål. Intensive jordbruksmetoder, inkludert økende bruk av kjemikalier, er viktige årsaker til at Tyskland har mistet omtrent 80 prosent av insektene siden slutten av 1980-tallet. Lignende trender er rapportert over hele verden. Landbruk, matforedling og den resulterende endringen av arealbruk er ansvarlig for i underkant av en tredel av de globale klimagassutslippene.

Mennesker fanger også for store mengder fisk i forhold til hva som regnes som bærekraftig fiske. En tredjedel av kommersiell fiske klassifiseres som overfiske. På litt over et halvt århundre har mennesker utslettet 90 prosent av bestandene som ligger øverst i næringskjeden; som tunfisk, sverdfisk og hai. Videre forårsaker ødeleggende fisketeknikker, som bunntråling, store skader på kyst og marine økosystemer.

Opp mot halvparten av jordens befolkning forventes å oppleve vannmangel innen 2030, og jordbruket står for to tredjedeler av vannbruken i verden.