Biologisk mangfold

Magma UNESCO Global Geopark har en spennende fortid som strekker seg en milliard år tilbake i tid. 

Biologisk mangfold i Magma UNESCO Global Geopark

Hvis man står på et høydedrag og ser utover landskapet i Magma Geopark kan man lett få inntrykk av å befinne seg på en fremmed planet. Landskapet i Geoparken er særpreget med sine kolleformede og nakne heier. Den dominerende bergarten anortositt er hard og kompakt. Dette gjør at jordsmonnet blir skrint og vegetasjonen blir fattig. I nord og øst finner vi bredere daler med løsavsetninger fra siste istid. Dette gir et frodigere landskap velegnet for landbruksformål. Mange vann og vassdrag bryter landskapet opp og bidrar til å skape en variert og spennende natur.

I tillegg til jordsmonnet har også klimaet i Geoparken stor betydning for utvalget av plantearter. Kystklimaet passer for planter som ikke tåler lave vintertemperaturer og som gjerne også vil ha en lang og varm sommer til å modne frø eller utvikle knopper før vinterfrosten kommer. Dette gjør at vi finner mange plantearter her som har svært begrenset nasjonal utbredelse.

Kystlandskapet var mer skogkledd før det moderne mennesket startet med landbruk og dyrehold. Behovet for gode fôrområder for husdyra gjorde sitt til at skogen forsvant og ble erstattet av de vidstrakte, åpne lyngheiene for mellom 2 og 4 tusen år siden. En annen effekt av avskogingen var forsumpning. Skogen har vesentlig større forbruk av vann enn åpen hei. Dermed ble resultatet mer myrdannelse. Store myrareal langs kysten ble dannet på denne måten. 

Last ned brosjyren om fiskLast ned brosjyren om fugler og planter
Foto: Magma Geopark