UNESCO

Global Geoparks Network

International Geoscience and  Geoparks Programme

UNESCO sitt internasjonale geovitenskapsprogram (IGCP) og det UNESCO støttede Globale Geopark nettverket (GGN) fusjonert til et nytt program på UNESCO sin 38. generalkonferanse november 2015. Dette nye programmet fikk navnet Internasjonale geovitenskapelige- og geoparkprogram (IGGP) har to pilarer, en geovitenskapelig og en geopark pilar. Geoparkene som var medlem av GGN ble automatisk medlemmer av IGGP og kan kalle seg UNESCO Globale Geoparker (UGGp) og er sidestilt med Verdensarv. IGGP sine to pilarer, fokuserer begge på UNESCO’s bidrag til implementering av FN’s 2030-dagsorden for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen om klimaendring. Det fokuseres også på de globale prioritetene – Afrika og likestilling, og anvendt geovitenskap. Geovitenskap siden UNESCO er den eneste FN-organisasjonen som har mandat til å støtte forskning og kapasitetsbygging innen geovitenskap.

Det internasjonale Geovitenskapelige og Geopark program (IGGP), som ble dannet i 2015, sine to pilarer:

1. Det Internasjonale Geovitenskapelige Program (IGCP) ble dannet i 1972.
Innen dette programmet har man jobbet for å utnytte den intellektuelle kapasiteten til et verdensomspennende nettverk av forskere og vitenskapsmenn som jobber innen geovitenskap. Fokuset for forskningen er å sikre vår planets fremtid. Man har fokus på ansvarlig og miljømessig ressursutvinning, naturkatastrofer og beredskap, samt tilpasningsevne i en tid med store klimaendringer.

2. UNESCO Globale Geoparker (UGGp) ble dannet i 2015.
Målet med UNESCO sine geoparker er å bruke disse unike naturområder som utviklingsområder for å fremme bærekraftig utvikling. Dette gjøres gjennom anerkjennelsen og forvaltningen av vår naturarv, og den kulturarv som er knyttet til disse områdene. Pr. april 2019 er det 147 UNESCO Globale Geoparker i 38 ulike land. Disse dekker nærmere 300 000 km2 av jordoverflaten (Europa er på ca. 10 millioner km2).